سعد کاخ(کاخ سعد آباد)

ببخشید که این همه دیر آبدیت می کنم چون که تو این دو هفته هر روز امتحان داشتم وحتی تو پنجشنبه وجمعه هم درس می خوندم.ادامه ی داستان پیش این که شفق کارت داشت واین کارت باعث می شد که رایگان بریم تو وما رفتیم و هر جا نوشته بود وهمه می گفتند که فلش دوربین ممنوع و فقط داداشم فلش می انداخت که دیگه ننداخت بعد چه قدر کوزه و اشیا ی با ارزش دیدیم و جالب این بود که شاه تو همه ی اتاق ها کشتی گذاشته بود و اتاق فرح خانوم هم پر از لباس بود و راستی ما همه ی کاخ رو ندیدیم این کاخ رو دیدیم که اسمش کاخ ملت بود که تو یه اتاق نوشته بود که این کاخ برای تابستان های شاه و خانواده اش هست که بیایند اینجا و راستی می دونستید که فرح دستور داد آسانسور در آن کاخ بگذارند واتاق تعمیرات رو از دور دیدیم وجالب این است که سقف طبقه دوم داستان رستم و همان فیل سوار ها بود وداستان بهرام گور بود بعد مامور ها آمدند و ما رو با ٱردنگی انداختند بیرون وهمین راستی من تو این دوهفته تمام ۲۰شدم وتو علوم و ریاضی بالا ترین نمره بودم تو ریاضی حتی ۰.۵گرفته بود وتو علوم یک نفر حتی۵-گرفته بود .خدا حافظ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 65 بازدید